行路难·其二原文


唐代 李白


大道如青天,我独不得出。
羞逐长安社中儿,赤鸡白狗赌梨栗。
弹剑作歌奏苦声,曳裾王门不称情。
淮阴市井笑韩信,汉朝公卿忌贾生。
君不见昔时燕家重郭隗,拥篲折节无嫌猜。
剧辛乐毅感恩分,输肝剖胆效英才。
昭王白骨萦蔓,谁人更扫黄金台?行路难,归去来!


行路难·其二译文行路难·其二拼音


dà dào rú qīng tiān ,wǒ dú bú dé chū 。

xiū zhú zhǎng ān shè zhōng ér ,chì jī bái gǒu dǔ lí lì 。

dàn jiàn zuò gē zòu kǔ shēng ,yè jū wáng mén bú chēng qíng 。

huái yīn shì jǐng xiào hán xìn ,hàn cháo gōng qīng jì jiǎ shēng 。

jun1 bú jiàn xī shí yàn jiā zhòng guō wěi ,yōng huì shé jiē wú xián cāi 。

jù xīn lè yì gǎn ēn fèn ,shū gān pōu dǎn xiào yīng cái 。

zhāo wáng bái gǔ yíng màn cǎo ,shuí rén gèng sǎo huáng jīn tái ?
háng lù nán ,guī qù lái !
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

上一篇:马嵬坡(玄宗回马杨妃死)
下一篇:行路难·其二