声声慢(柳花咏)原文


宋代 周密


燕泥沾粉,鱼浪吹香,芳堤十里晴。
静惹游丝,花边袅袅扶春。
多情最怜飘泊,记章台、曾绾青青。
堪爱处,是扑帘娇软,随马轻盈。
长是河桥三月,做一番晴雪,恼乱诗魂。
带雨沾衣,罗襟点点离痕。
休缀潘郎鬓影,怕绿窗、年少人惊。
卷春去,翦东、千缕碎云。


声声慢(柳花咏)译文声声慢(柳花咏)拼音


yàn ní zhān fěn ,yú làng chuī xiāng ,fāng dī shí lǐ qíng 。
jìng rě yóu sī ,huā biān niǎo niǎo fú chūn 。
duō qíng zuì lián piāo bó ,jì zhāng tái 、céng wǎn qīng qīng 。
kān ài chù ,shì pū lián jiāo ruǎn ,suí mǎ qīng yíng 。

zhǎng shì hé qiáo sān yuè ,zuò yī fān qíng xuě ,nǎo luàn shī hún 。
dài yǔ zhān yī ,luó jīn diǎn diǎn lí hén 。
xiū zhuì pān láng bìn yǐng ,pà lǜ chuāng 、nián shǎo rén jīng 。
juàn chūn qù ,jiǎn dōng fēng 、qiān lǚ suì yún 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

上一篇:水龙吟·燕忙莺懒芳残
下一篇:忆旧游慢(荷花,泛东湖用方时父韵)