解语花·梅花原文


宋代 吴文英


门横皱碧,路入苍烟,春近江南岸。
暮寒如剪。
临溪影、半斜清浅。
飞霙弄晚。
荡千里、暗香平远。
端正看、琼树三枝,总似兰昌见。
酥莹云容夜暖。
伴兰翘清瘦,箫凤柔婉。
冷云荒翠,幽栖久、无语暗申春怨。
东风半面。
料准拟、何郎词卷、欢未阑、烟青黄,宜昼阴庭馆。


解语花·梅花译文解语花·梅花拼音


mén héng zhòu bì ,lù rù cāng yān ,chūn jìn jiāng nán àn 。
mù hán rú jiǎn 。
lín xī yǐng 、yī yī bàn xié qīng qiǎn 。
fēi yāng nòng wǎn 。
dàng qiān lǐ 、àn xiāng píng yuǎn 。
duān zhèng kàn 、qióng shù sān zhī ,zǒng sì lán chāng jiàn 。

sū yíng yún róng yè nuǎn 。
bàn lán qiào qīng shòu ,xiāo fèng róu wǎn 。
lěng yún huāng cuì ,yōu qī jiǔ 、wú yǔ àn shēn chūn yuàn 。
dōng fēng bàn miàn 。
liào zhǔn nǐ 、hé láng cí juàn 、huān wèi lán 、yān yǔ qīng huáng ,yí zhòu yīn tíng guǎn 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

上一篇:春暮
下一篇:浣溪沙·门隔花深旧梦游